הרחקת תלמיד לצמיתות מבית הספר- זכויות התלמיד

1. סעיף 6 לחוק זכויות התלמיד התשס"א- 2000, (להלן: "חוק זכויות התלמיד") על תיקוניו משנת 2004 ולאחר מכן משנת 2009 מסדירים את אופן הרחקת התלמיד מבית הספר.

2. טרם כינוסה של הוועדה הפדגוגית על מנת להחליט באילו אמצעי משמעת לנקוט, יש להביא פני התלמיד והוריו את העילה המדויקת לכינוסה של הועדה על מנת שהתלמיד והוריו יוכלו להתכונן מבעוד מועד ולהציג את טיעוניהם בצורה הטובה ביותר. אם לא תפורט העילה לכינוסה של הועדה בשלמותה הרי שיישלל מן התלמיד זכותו החוקית להגן על עצמו כנדרש. יש להדגיש כי בהתאם לסעיף 6 (א) לחוק זכויות התלמיד החלטה בדבר הרחקת תלמיד לצמיתות תתקבל אך ורק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם.אם התלמיד והוריו הוזמנו פעמיים ולא הופיעו עדיין רואים זאת כאילו ניתנה להם ההזדמנות להשמיע את טענותיהם, ואז תתקבל ההחלטה בדבר הרחקת התלמיד גם ללא נוכחותם. לכן חשוב מאוד להגיע לועדה ולהסביר מדוע אין להרחיק את ילדיכם מביה"ס.

3. במידה והוחלט להרחיק את התלמיד, הרי שבהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק חוק זכויות התלמיד ההחלטה בדבר הרחקתו של התלמיד מביה"ס תהיה מנומקת ובכתב. יש להדגיש כי הדבר אינו משנה אם הוחלט להרחיק את התלמיד לאלתר.

4. כמו כן, בהתאם לסעיף 6 (ג) לחוק זכויות התלמיד יש להעביר באופן מיידי לתלמיד ו/או הוריו הודעה מפורטת בכתב המודיעה לו אודות זכותו לערער על החלטת הועדה בדבר הרחקתו. ניתן לערער תוך 14 יום מיום קבלת ההחלטה. במידה והתלמיד הורחק לאלתר יש לו זכות ערעור תוך עשרה ימים. להודעה בדבר הרחקת התלמיד יש לצרף את ההחלטה המנומקת בדבר הרחקתו, כדי שתהיה בפניו העילה המדויקת להרחקתו לצורך הערעור.

5. יש להבהיר, כי למרות שחוק זכויות התלמיד (תיקון 2) התשס"ט- 2009 מתקן את סעיף 6 לחוק זכויות התלמיד התשס"א- 2000 והחוק המתוקן משנת 2004, אין התיקון משנת 2009 גורע מהוראות החוק המקורי ואין הוא פוטר את הועדה מליתן החלטה מנומקת בכתב בדבר הרחקת תלמיד וכן הודעה מפורשת בכתב בדבר הזכות לערר בצירוף החלטת הועדה בדבר ההרחקה, גם אם מדובר בהרחקה לאלתר.

6. בנוסף לכך, ובהתאם לאמור בסעיף 6 (ד) לחוק זכויות התלמיד לא ניתן להרחיק תלמיד עד להגשת ערר, ומשהוגש הערר לא ניתן להרחיק את התלמיד עד לקבלת ההחלטה בערר. בשנת 2009 תוקן חוק זכויות התלמיד וכעת ניתן במקרים חריגים להרחיק את התלמיד לאלתר, וזאת בעיקר כאשר קיים חשש ממשי לסיכון התלמיד ו/או הסביבה ולא ניתן לאיין את המסוכנות באמצעי משמעתי אחר, קיצוני פחות מהרחקת התלמיד לאלתר.

7. בהתאם לחוזר מנכ"ל 2.4-9 "נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר" (להלן: "נוהל הרחקת תלמיד") סעיף 3.2.2: "מנהל המוסד יזמן את אנשי הצוות החינוכי והטיפולי הרלוונטיים לדיון בשאלה אם לשקול הרחקה לצמיתות או שיש מקום לנקוט צעדים פדגוגיים וטיפוליים אחרים. במסגרת זו חובה לבחון אם מוצו כל התהליכים החינוכיים והטיפוליים העומדים לרשות בית הספר…"

למותר לציין, כי ראוי שהרחקתו של תלמיד תידון במקרים נדירים וקיצוניים בלבד, כאשר התנהגותו כה קיצונית ואינה מותאמת למערכת עד כדי חובה לפגוע בתלמיד ובעתידו המקצועי כדי לשמור על המערכת הבית ספרית, בטחון תלמידיה ומוריה מפני תלמיד זה. יודגש עוד, כי הרחקתו של תלמיד בשל ציוניו אפשרית אך ורק אם מולאו כל התנאים המצוינים בחוזר המנכ"ל כאמור.

8. עוד יודגש, כי מערכת החינוך המבקשת להרחיק תלמיד לצמיתות, ראוי שתבחן קודם לכן את האמצעים המופעלים נגד תלמידים אלימים באופן קיצוני, וראוי שתקיש מהם מתי אם בכל ראוי להרחיק תלמיד לצמיתות, על כמה וכמה תלמיד שאינו מגלה סימני אלימות ו/או אינו מסוכן לעצמו ו/או סביבתו.

9. בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל 12-2.1 "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירוע אלימות במוסדות חינוך", (להלן: "חוזר מנכ"ל להתמודדות עם אירוע אלימות בביה"ס"). סעיף 3.3. מגדיר דרכי טיפול באירוע אלימות בביה"ס.

סעיף 3.3.3 קובע דרכי טיפול באירועי אלימות

– אלימות מילולית חמורה (איום, לעג עלרקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, אחר)
– אלימות מילולית בעלת גוון מיני
– אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה)
– חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים
– הצקות ומעשה בריונות".

טווח התגובה- פעולות חובה

– עצירת האירוע
– שיחת בירור
– תיעוד האירוע והטיפול בו
– יידוע מחנך הכיתה

לשיקול דעת הצוות החינוכי

– יידוע ההורים
– שיחות עם התלמידים המעורבים
– אזהרה
– הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה"
– שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט
– ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף "התנהגות"
– בבית הספר היסודי: השארת התלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר
– בכל שלבי החינוך: אפשרות של העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע על פי החלטת המועצה הפדגוגית
– בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול (בתכנית תיכלל, בין היתר, תרומה לקהילה, עשייה חינוכית מתקנת כמו הרצאות, לקיחת אחריות בתחום הרלוונטי וכו')
– בחינוך היסודי: השעיה לטווח שבין 2-1 ימים
– בחינוך העל-יסודי: השעיה לטווח שבין 4-1 ימים

אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח על פי נוהל או על פי חוק

דוגמאות לאירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח על פי נוהל

– סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה
– עברות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה
– נשיאת מכשירים מסוכנים או כלי – אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה וכו' (ראה נספח 3, "נשיאת כלי נשק")
– פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט (התחזות, הפצת תכנים פרטיים מביכים, איומים וכו')
– שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או באינטרנט)
– נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות
– הפרת כללי ההתנהגות בטיולים ובפעילויות חוץ-בית-ספריות במקרים האלה: היעלמות, התנהגות מסכנת את הפרט ואת האחרים, אלימות, הטרדה ופגיעה מינית, שימוש באלכוהול ובסמים

טווח התגובה וסמכות הטיפול של בעלי התפקידים בבית הספר

פעולות חובה להתנהגויות 7-1

– בית הספר מחויב לפעול להפסקת הפגיעה, לדיווח על האירוע לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה,הפיקוח הכולל והרשות המקומית. יש ליידע את הורי התלמידים המעורבים גם בכתב (ראה פירוט ב-3.4).
– יוכרז מצב אירוע חמור בבית הספר – "עוצרים את השגרה". יש לכנס ועדה פנים-בית-ספרית לקביעת דרכי הטיפול באירוע בהלימה להנחיות.
– תגובה בית ספרית: מנהל בית הספר היסודי ישעה את התלמיד לטווח של 2-1 ימים. מנהל בית הספר העל-יסודי ישעה את התלמיד לטווח של 5-3 ימים. באירועים המתרחשים בטיול יוכל מנהל בית הספר להחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול, וזאת בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי.
– במקביל להשעיה על מנהל בית הספר ועל צוותו לבנות תכנית אישית לתלמיד הפוגע שתכלול מרכיבים של השגחה ונוכחות, טיפול, מפגשים ; סדירים של הצוות עם הוריו, דמות מלווה בתוך בית הספר, מענה לצרכים לימודיים ועוד. מנהל בית הספר יכול להסתייע בוועדה בין-מקצועית יישובית לצורך בניית התכנית ויישומה (הנחיות לבניית תכנית אישית ראה בנספח 1).
– חומרת האירוע תבוא לידי ביטוי בציון בתעודה בסעיף "התנהגות" (יינתן ציון ההתנהגות הנמוך ביותר הנהוג בבית הספר), וכן בהערה בתעודה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור.

פעולות לשיקול דעתו של מנהל בית הספר

– המנהל ייזום פעילויות חינוכיות טיפוליות: שיחות אישיות וקבוצתיות עם הפוגעים, עם הנפגעים ועם כלל תלמידי בית הספר, שיחות עם צוות המורים והפניה לגורמים טיפוליים רלוונטיים ועוד, כמפורט ב-3.5 להלן.
– במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו ישקול מנהל בית הספר התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים לפחות 10 ימים מראש) או מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד).
– באירועים המתרחשים בטיול יוכל מנהל בית הספר להחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול, וזאת בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי.
– אפשר לנקוט פעולה של "צדק מאחה" (ראה נספח 4).

גרימת חבלה חמורה לקטין במסגרת חינוכית שכתוצאה ממנה הוא נזקק לטיפול רפואי במקרים האלה

– מעשי אלימות הנעשים תוך שימוש בכלי נשק, בחומרים, בכלים או במכשירים מסוכנים (ראה נספח 3, "נשיאת כלי נשק")
– תקיפה גופנית שבה תלמידים נפגעים או שנגרם בה סיכון לשלומם
– אלימות הנעשית בהשפעת סמים ואלכוהול
– אלימות קבוצתית שבה אדם נפגע או חשש לאלימות כזאת, בין אם מדובר בתלמידים או בקבוצות מעורבות של תלמידים ושל זרים

טווח התגובה וסמכות הטיפול של בעלי התפקידים בבית הספר

פעולות חובה של מנהל בית הספר, תוך יידוע הפיקוח

– בית הספר מחויב לפעול להפסקת הפגיעה ולדווח על האירוע לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה,הפיקוח הכולל והרשות המקומית. יש ליידע את הורי התלמידים המעורבים גם בכתב (ראה פירוט ב-3.4).
– יוכרז מצב אירוע חמור בבית הספר – "עוצרים את השגרה". יש לכנס ועדה פנים-בית-ספרית (מנהל בית הספר יקבע את הרכב הוועדה) לקביעת דרכי הטיפול באירוע בהלימה להנחיות.
– תגובה בית-ספרית: מנהל בית ספר יסודי ישעה את התלמיד לטווח של 4-2 ימים. בבית ספר על- יסודי המנהל ישעה את התלמיד לטווח של 8-5 ימים בהתאם לנוהלי ההשעיה המפורטים בנספח 2. במקרים מיוחדים, שבהם הנהלת בית הספר מזהה שהתגובה שהוצעה אינה מתאימה, עליה לקיים דיון בין-מקצועי בתוך בית הספר, לתעד את השיקולים ולקבוע את התגובה המתאימה למקרה. על מנהל בית הספר לדווח על האירוע למפקח הכולל. חשוב שמנהל בית הספר ישתף את המפקח הכולל בתהליך החינוכי והטיפולי ובתהליך הענישה, בנוסף לדיווח.
– במקביל להשעיה על מנהל בית הספר ועל צוותו לבנות תכנית אישית לתלמיד הפוגע שתכלול מרכיבים של השגחה ונוכחות, טיפול, מפגשים סדירים של הצוות עם הורי התלמיד, דמות מלווה בתוך בית הספר, מענה לצרכים לימודיים ועוד. מנהל בית הספר יכול להסתייע בוועדה בין-מקצועית יישובית לצורך בניית התכנית ויישומה (הנחיות מפורטות לבניית תכנית אישית ראה בנספח 1).
– חומרת האירוע תובא לידי ביטוי בציון בתעודה בסעיף "התנהגות" (ציון ההתנהגות הנמוך ביותר הנהוג בבית הספר), וכן בהערה בתעודה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור.

לשיקול דעתו של מנהל בית הספר

– המנהל ייזום פעילויות חינוכיות-טיפוליות: שיחות אישיות וקבוצתיות עם הפוגעים, עם הנפגעים ועם כלל תלמידי בית הספר, שיחות עם צוות המורים והפניה לגורמים טיפוליים רלוונטיים ועוד, כמפורט ב-3.5.
– במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו ישקול מנהל בית הספר התניית השתתפות בסיור / בטיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים לפחות 10 ימים מראש) או מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד)
– באירועים המתרחשים בטיול יוכל מנהל בית הספר להחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול, וזאת בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי.
– אפשר לנקוט פעולה של "צדק מאחה" (ראה נספח 4).

10. סעיף 3.3.4 לחוזר המנכ"ל להתמודדות עם אירוע אלימות בביה"ס כאמור לעיל קובע באילו מקרים יש להרחיק תלמיד, וזאת; "במקרים חמורים, שקיים בהם חשש שהתלמיד יסכן את עצמו ואת הסביבה, המנהל רשאי, בשיתוף עם המועצה הפדגוגית ולאחר שיקול דעת של הצוות הבין-מקצועי, להרחיק תלמיד מהמוסד החינוכי עד לבניית תכנית תמיכה מיוחדת עבורו, ובכלל זה אפשרות של מציאת מסגרת חלופית. פעולה זו נועדה להבטיח את שלום כל התלמידים. ההרחקה תיעשה בידיעתם ובאישורם של המפקח, מנהל המחוז והרשות המקומית או הבעלות".

11. על כן, לאור הקבוע בחוזר המנכ"ל הרחקה תתאפשר רק במקרים חמורים שקיים בהם חשש לסיכון תלמידים אחרים ו/או התלמיד עצמו.

12. סעיף 3.2.3 לחוזר מנכ"ל כאמור לעיל קובע, כי; "התגובה להפרת המשמעת צריכה להיות מידתית, סבירה והגיונית, ותואמת את מידת הפרת המשמעת…".

13. בנוסף לאמור לעיל יש להדגיש, כי התנהלות ביה"ס צריכה להיות בהתאם לאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד. הסעיף קובע כי ביה"ס לא יפעל באופן מפלה בין תלמיד לתלמיד כאשר מדובר בהרחקה ו/או הפעלת אמצעי משמעת. מכך יש להסיק כי אמצעי משמעת המופעל כנגד תלמיד אחד המעורב לדוגמה באירוע אלימות, יש להפעילו גם נגד התלמיד השני אשר היה מעורב באירוע כאמור.

14. הרחקת תלמיד לצמיתות ראוי שתיעשה כאמצעי משמעת אחרון לאחר מיצוי אמצעי משמעת אחרים, קיצוניים פחות. הרחקת תלמיד יכולה להתבצע אך ורק תוך שמירת זכויותיו החוקתיות של התלמיד ובהתאם לחוק, לאמנה לזכויות הילד ולחוזרי מנכ"ל המסדירים הוראות ספציפיות להתנהלות של מוסדות לחינוך חובה בישראל.

15. סעיף 7 לחוק זכויות התלמיד קובע כי ניתן לערער על החלטת הועדה להרחיק את התלמיד תוך 14 יום מיום המצאת ההחלטה בדבר ההרחקה או תוך 10 יום (אם הורחק לאלתר) בפני מנהל המחוז (שבשטחו נמצא המוסד החינוכי). חשוב מאוד למצות את זכות הערעור על מנת שקולכם ישמע ותוכלו להביא בפני מנהל המחוז את טענותיכם בצירוף המסמכים הנחוצים. כמו כן במידה והערעור לא מתקבל ניתן לערר על החלטת מנהל המחוז לביהמ"ש המחוזי.

עורכת דין תמר טסלר
צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי

אנחנו ממליצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *