חינוך ביתי בישראל

בהתאם לתיקון משנת 2016 לסעיף 3 בחוק לימוד חובה חייב הורה לרשום את ילדו ברשות החינוך המקומית, שבתחום שיפוטה גר הילד, החל מגיל 3.

סעיף 2 לחוק קובע כי חוק לימוד חובה יחול על כל ילד וכל נער (מגיל 3 ועד 17). תיקון משנת 2007 לסעיף 6 החיל את החוק על תלמידים עד כיתה יב' או כאלה שהגיעו לגיל 18, המוקדם מביניהם. סעיף 4 לחוק מטיל חובה על ההורה לדאוג לביקוריו הסדירים של ילדו במסגרת החינוך הרשמית ומטיל עונש אם יכשל במטלתו זו.

יחד עם זאת, סעיף 5 לחוק לימוד חובה קובע את התשתית לפטור לכל האמור לעיל ומאפשר חלופה חינוכית עבור ילדים בגילאי לימוד החובה, אם הוריהם עומדים על כך, והכל בתנאים שנקבעו בחוזר המנכ"ל מס' 3.1-37 "חינוך ביתי- נהלים".

חוזר המנכ"ל "חינוך ביתי- נהלים" מסדיר את כל נושא החינוך הביתי בישראל, מפרט את הנהלים לבחינת בקשת הורה לחינוך ביתי ומתן האישור, את דרכי הפיקוח על קיום הנהלים לאחר אישור הבקשה והאופן בו ישמר קשר עם המשפחה במהלך תקופת האישור.

האישור יכול להינתן כאשר: "…הורים מציגים השקפת עולם מגובשת ביותר השוללת חינוך במסגרת בית ספר או במקרים שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות, שבעטיין יאפשר משרד החינוך פטור מחוק לימוד חובה להורים המבקשים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר, בתנאי שנמצא שהילד מקבל חינוך שיטתי המניח את הדעת בביתו. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר לא ישמשו עילה לאישור חינוך ביתי".  

במידה וההורים חלוקים בנושא חינוך ביתי ואינם מסוגלים להגיע לעמק השווה, ההכרעה בעניין תועבר לבית משפט לענייני משפחה בהתאם לסעיף 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ותוצא מידי ההורים כך שביהמ"ש יוכל להחליט בעצמו בנושא, בהתאם להשקפת עולמו, השקפה אשר יכולה להיות שונה מהותית מהשקפתם של שני ההורים. מומלץ מאוד לשני ההורים לעשות את מירב המאמצים כדי להשאיר בידיהם את כל ההחלטות הנוגעות לילדיהם.

את הבקשה לאישור חינוך ביתי יש להגיש בשני העתקים, האחד למנהל המחוז במשרד החינוך והשני למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית בה מתגורר התלמיד. מנהל המחוז יודיע בכתב להורים את תשובתו תוך 3 חודשים ויעביר העתק מתשובתו למנהל מחלקת החינוך. אם התשובה שלילית, ירשמו בה הסיבות שבגינן מנהל המחוז דוחה את בקשת ההורים. כמו כן יצוין בה שההורים רשאים לפנות למנהל הכללי בבקשה לעיון חוזר, תוך 14 יום מקבלת התשובה, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. את הבקשה לעיון חוזר יש להגיש באמצעות הממונה על החינוך הביתי במשרד החינוך.

עד קבלת הפטור מלימוד חובה ואישור לבקשה לחינוך ביתי, התלמיד צריך להיות רשום במוסד חינוך מוכר ולבקר בו באופן סדיר, כאמור בחוק לימוד חובה.

האישור יינתן לתקופה אשר לא עולה על שנתיים. מנהל המחוז יכול, בהתאם לשיקול דעתו, להתנות את האישור בתנאים שיש לקיים לפני קבלת האישור או אחרי נתינתו. מנהל המחוז לא יתן החלטתו אלא לאחר שקיבל את המלצותיה של הועדה לחינוך ביתי, אשר הוקמה כדי לבחון האם יש במפורט בבקשה לחינוך ביתי "כדי להבטיח שהילד אכן יקבל חינוך ראוי שיאפשר לו תפקוד אישי וחברתי נורמטיבי גם בבגרותו".

בבקשה על ההורים לפרט מדוע גישתם החינוכית מחייבת את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי. על ההורים לספק גישה חינוכית אשר נותנת מענה לצרכים החינוכיים של הילד ומבטיחה רכישת מיומנויות לימודיות, חינוכיות וחברתיות. את הבקשה יש להגיש על טופס בקשה מסודר.

יחד עם הבקשה יש להגיש תכנית לימודים מפורטת אשר תראה כי הילד ייחשף בלימודיו הביתיים לכל הפחות ל55% מתכנית הליבה במערכת החינוך, ובלבד שילמד מיומנויות לשון בשפת האם (עברית או ערבית- שפות רשמיות של מדינת ישראל), מתמטיקה ומיומנויות חברתיות. מעבר לכך ההורים רשאים לבחור תחומי לימוד כרצונם ובהתאם לרצונותיו והתעניינותו של ילדם. כמו כן על ההורים לפרט בתכנית אילו פעילויות חברתיות עם בני גילו יבצע הילד. על התכנית לאפשר לילד לפתח ערכים ביחס לחיים בחברה, פיתוח כישורי איסוף מידע, ניתוח, פתרון בעיות ושימוש במגוון טכנולוגיות, כולל יישומי מחשב.
בנוסף לכך על התכנית לפרט את התוצרים הצפויים מלמידה ו/או צורת הערכה אחרת של הלימודים שהתבצעו במהלך התקופה שהוגדרה.

מההורים הבוחרים בחינוך ביתי מצופה לתכנן, ליישם ולהעריך את הלימודים של ילדם וכן לספק לילדם סביבה המאפשרת לימודים, נגישות למרכזי ידע (ספריות, מוזיאונים) ושימוש בטכנולוגיה (מחשב).

על מנת להמליץ האם לאשר את הבקשה או לדחותה מתכנסת הועדה לחינוך ביתי, כאמור לעיל, ובוחנת את הבקשה ותכנית הלימודים שהוגשו. לאחר הבחינה הראשונית תשלח הועדה נציג/ים מטעמה למקום שבו הלימודים יתקיימו (לרוב בית התלמיד) ותבחן האם מתקיימים התנאים שיאפשרו עמידה בתכנית המוצעת. מועד הפגישה יתואם עם ההורים.

הועדה יכולה להציע להעביר להורים הצעות בדבר תיקונים והשלמות לתכנית המוגשת ואף להפנות אותם לחומרי לימוד כפי שתמצא לנכון.

לאחר הפגישה תתכנס הועדה פעם נוספת לגיבוש המלצותיה ומתן חוות הדעת. חוות הדעת תפרט המלצות, אם קיימות, למתן האישור ומשך התקופה המאושרת. הועדה יכולה להמליץ לקיים קשר רציף עם התלמיד ומשפחתו ותפרט את דרכי קיום הקשר והפיקוח על יישום התכנית וההמלצות. הועדה גם יכולה לקבוע לוח זמנים למעקב ובדיקה תקופתית של תוצרי הלמידה. על ההורים להעביר דוחות תקופתיים, במועדים שנקבעו, לנציג הועדה והאחרון יעקוב אחרי יישום התכנית כפי שאושרה.

יובהר, כי בבחינת בקשה לחינוך ביתי עבור ילד בעל צרכים מיוחדים, בין אם עבר ועדת השמה או לאו, ישתתף המפקח על החינוך המיוחד כדי לוודא שהצרכים הספציפיים של הילד נענים במסגרת החינוך הביתי.

הורים אשר מעוניינים לחדש את האישור יפנו בצירוף הבקשה והתכנית, כאמור בחוזר מנכ"ל זה, חודשיים לפני פקיעת תוקף האישור שניתן. הארכת תוקף האישור לחינוך ביתי מותנית בעמידה בהמלצות הועדה כפי שפורטו בחוות הדעת, ובכלל זה העברת דוחות מעקב בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר ובדיקת תוצרי הלמידה. בבקשה להארכת האישור תחזור הועדה ותמליץ למנהל המחוז להאריך את תוקף האישור, אם ראתה שהתכנית שהוצגה ע"י ההורים הושגה. הועדה גם יכולה להמליץ לסרב לחדש את האישור בתום התקופה.

מנהל המחוז רשאי לבטל את האישור שניתן במהלך התקופה המאושרת אם ראה כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים שנקבעו למתן האישור. טרם הביטול יערוך מנהל המחוז שימוע בעל פה או בכתב להורים. ביטל מנהל המחוז את האישור שניתן, רשאים ההורים לפנות תוך 14 יום למנהל הכללי בבקשה לעיון חוזר, כאמור לעיל.

במידה והילד חוזר ללמוד במוסד חינוך מוכר, הנ"ל ישולב בכיתה מתאימה וההורים אחראים בשיתוף המוסד החינוכי להשלים את החוסרים הלימודיים, אם נדרש.

ילד הלומד בחינוך ביתי אינו מבוטח בביטוח תאונות אישיות לתלמיד (ביטוח תלמידים) והאחריות לבטחו חלה על הוריו.  

* על ילדים הנמצאים בביתם תקופה ארוכה בהתאם להמלצת רופא יחולו הוראות חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א- 2001 והנחיות משרד החינוך. ילדים אלה לא ייחשבו כילדים הלומדים בחינוך ביתי.

עורכת דין תמר טסלר
צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי

אנחנו ממליצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *